Κεφάλαιο 1

Εισαγωγή στον δυναμικό έλεγχο βάρους (Checkweighing)


Για να λάβει κανείς ενημερωμένες αποφάσεις για ένα σύστημα δυναμικού ελέγχου βάρους, πρέπει αρχικά να αντιληφθεί τις βασικές αρχές λειτουργίας του. Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να προσφέρει μία σφαιρική θεώρηση πάνω στην οποία θα βασιστούν τα επόμενα κεφάλαια για την καλύτερη κατανόηση της τεχνολογίας ελέγχου βάρους και των δυνατοτήτων του σχετικού εξοπλισμού.


1.1 Έλεγχος ποιότητας

Οι δυναμικοί ελεγκτές βάρους αποτελούν αναπόσπαστο μέρος ενός ευρύτερου Προγράμματος ελέγχου ποιότητας  που παρέχει προστασία σε καταναλωτές και βιομηχανία:

 • Η βιομηχανία διασφαλίζει ότι τα προϊόντα της συμμορφώνονται πλήρως με τους εθνικούς κανονισμούς, περιέχουν τη σωστή ποσότητα συστατικών και ότι οι Α’ ύλες αξιοποιούνται με βέλτιστο τρόπο.
 • Οι καταναλωτές είναι σίγουροι ότι απολαμβάνουν υψηλής ποιότητας προϊόντα που περιέχουν τα συστατικά που αναγράφονται στις ετικέτες  στις σωστές ποσότητες.

Η χρήση δυναμικών ελεγκτών βάρους  χτίζει την εμπιστοσύνη ανάμεσα σε βιομηχανία και  καταναλωτές καθώς διασφαλίζει ότι έχουν τηρηθεί αυστηρά πρότυπα ποιότητας σε όλο τον κύκλο παραγωγής.

Ο δυναμικός ελεγκτής βάρους είναι ένα σύστημα που ζυγίζει τεμάχια ενώ αυτά κινούνται στην γραμμή παραγωγής, τα κατηγοριοποιεί σύμφωνα με προκαθορισμένες ζώνες βάρους και τα ταξινομεί ή τα απορρίπτει σύμφωνα με αυτήν την κατηγοριοποίηση. Οι δυναμικοί ελεγκτές βάρους ζυγίζουν το 100% των αντικειμένων που διακινούνται στην γραμμή παραγωγής προσφέροντας μια πλήρη εικόνα των δεδομένων παραγωγής όπως  μέτρηση παραγόμενων προϊόντων, παρακολούθηση παρτίδων, συνολικά, επιθυμητά και απορριπτέα βάρη.

«Ένας δυναμικός ελεγκτής βάρους ζυγίζει, κατηγοριοποιεί και
ταξινομεί τα προϊόντα σύμφωνα με το βάρος τους».

Οι δυναμικοί ελεγκτές βάρους μειώνουν το κόστος, ελαχιστοποιούν την φύρα και αυξάνουν τα κέρδη, καθώς βελτιώνουν την ποιότητα των προϊόντων και βελτιστοποιούν τις διαδικασίες παραγωγής. Οι βιομηχανικές επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα και τις μετρήσεις που προέρχονται από τους ελεγκτές βάρους για να διασφαλίσουν την ελαχιστοποίηση της υπερ-πλήρωσης (over-filling).


1.1.1 Βασικές χρήσεις του δυναμικού ελεγκτή βάρους

Οι δυναμικοί ελεγκτές βάρους χρησιμοποιούνται σε διάφορες εφαρμογές όπως:

 • Έλεγχος για τυχόν ελλιποβαρείς και/ή υπέρβαρες συσκευασίες
 • Συμμόρφωση με τους κανονισμούς καθαρού βάρους των πρωτογενώς συσκευασμένων προϊόντων
 • Έλεγχος για τυχόν παραλειφθέντα  στοιχεία της συσκευασίας όπως ετικέτες, οδηγίες, καπάκια, φυλλάδια ή προϊόντα
 • Μέτρηση τεμαχίων μέσω ελέγχου βάρους για τυχόν παραλειφθέν κιβώτιο, μπουκάλι, σακί ή περιέκτη
 • Έλεγχος των μικτών συσκευασιών ώστε να διατηρηθεί η αναλογία στερεό/υγρό σε καθιερωμένα  πρότυπα
 • Μείωση των απορριπτέων προϊόντων μέσω της ανατροφοδότησης των αποτελεσμάτων του ελεγκτή βάρους στη ρύθμιση της μηχανής γέμισης
 • Κατηγοριοποίηση προϊόντων σε ζώνες βάρους για ταξινόμηση ή έλεγχο βάρους μερίδων (portioning)
 • Συμμόρφωση προϊόντος με τις απαιτήσεις των καταναλωτών και τις προδιαγραφές του κλάδου
 • Ζύγιση καθαρού βάρους με συστήματα καθαρού/μικτού βάρους
 • Ζύγιση πριν και μετά την διαδικασία παραγωγής για έλεγχο της απόδοσης
 • Συμμόρφωση με USDA, FDA, OIML, EPVO και άλλα πρότυπα αναφορών
 • Μετρήσεις και αναφορές της αποδοτικότητας της γραμμής


1.1.2 Χρήσεις στατιστικού ελέγχου από έναν δυναμικό ελεγκτή βάρους

Η εξέλιξη της τεχνολογίας σήμερα καθιστά τον δυναμικό ελεγκτή βάρους περισσότερο αξιόπιστο από ποτέ. Πληροφορίες που παλιότερα συλλέγονταν χειροκίνητα από την ομάδα ελέγχου ποιότητας, τώρα συλλέγονται μέσα σε μερικά κλάσματα του δευτερολέπτου από τον ελεγκτή.

Παράδειγμα:
Ας θεωρήσουμε μια γραμμή παραγωγής συνολικού όγκου 100 συσκευασιών ανά λεπτό. Αν επιλέξουμε για δειγματοληψία 15 συσκευασίες την ώρα, σε τι ποσοστό της συνολικής παραγωγής αντιστοιχεί αυτό το δείγμα; Στα 60 λεπτά, 60x100=6.000 συσκευασίες διακινούνται στην γραμμή παραγωγής. Οι 15 συσκευασίες αντιστοιχούν μόνο σε 15/6000=0.25%. Ένα τόσο μικρού μεγέθους δείγμα παρέχει μικρής σημασίας στατιστικά στοιχεία, καθώς το 99,75% μένει εκτός ελέγχου. Ένας δυναμικός ελεγκτής βάρους ελέγχει το 100% των συσκευασιών στην γραμμή παραγωγής, με δυνατότητα άμεσης απόκρισης σε περίπτωση απόκλισης.

Η βασική αξία της χρήσης ενός συστήματος ελέγχου βάρους είναι η διενέργεια δειγματοληψίας στο 100% των συσκευασιών στη γραμμή παραγωγής (online), σε αντίθεση με την τυχαία δειγματοληψία εκτός γραμμής (offline).

Οι χρήσεις στατιστικού ελέγχου ενός δυναμικού ελεγκτή βάρους περιλαμβάνουν:

 • Ανάλυση της παραγωγής με την βοήθεια ζωνών βάρους ή κατηγοριοποίησης
 • Χρήση 3 ή περισσότερων ζωνών για λεπτομερή πληροφόρηση σχετικά με την πληροφορία γέμισης
 • Παρακολούθηση της αποδοτικότητας της παραγωγής μέσω συνολικού αθροίσματος μέτρησης και βάρους (Εικόνα 1.1)
 • Παρακολούθηση της ταχύτητας της αποδοτικότητας της συνολικής παραγωγής (συσκευασίες ανά λεπτό)
 • Παρακολούθηση των αποκλίσεων για άμεση ενημέρωση του χειριστή ή της μηχανής γεμίσματος για τυχόν χαρακτηριστικά που βρίσκονται εκτός των προκαθορισμένων ορίων
 • Διατήρηση αρχείων με όλες τις εκτυπώσεις παραγωγής
 • Ανάλυση της απόδοσης της κεφαλής της μηχανής γεμίσματος με μία μόνο ή πολλές κεφαλές
 • Εκτύπωση ή συγκέντρωση των επιμέρους και συνολικών ζυγίσεων ανά μέρα, βάρδια, ώρα, παρτίδα
 • Παρακολούθηση των βραχυπρόθεσμων, μακροπρόθεσμων και επιμέρους/ατομικών ζυγίσεων και της αποδοτικότητας της μηχανής γέμισης με τη βοήθεια στατιστικών στοιχείων
 • Παροχή διαγραμμάτων Στατιστικού Ελέγχου Διαδικασιών Παραγωγής (SPC) για χειροκίνητη ανατροφοδότηση και ρυθμίσεις
 • Στατιστικός Ελέγχος Διαδικασιών παραγωγής (SPC) για ανατροφοδότηση και αυτόματη ρύθμιση των διαδικασιών
 • Σύνδεση των δεδομένων της γραμμής συσκευασίας με τα συστήματα ελέγχου και τα κεντρικά πληροφοριακά συστήματα
 • Μείωση των ανθρώπινων σφαλμάτων κατά τον έλεγχο ποιότητας
 • Άμεση και αξιόπιστη πληροφόρηση για τα τμήματα ελέγχου ποιότητας
 • Διασύνδεση με επιχειρησιακά συστήματα, καθώς και με τα συστήματα αυτοματισμού και ελέγχου (PLC, SCADA, κτλ), για τη σύνδεση του δυναμικού ελεγκτή βάρους  με την παραγωγική διαδικασία και για τον έλεγχο από απόσταση

 

1.1 Παρακολούθηση δεδομένων παραγωγής

 

«Η βασική αξία του συστήματος ελέγχου βάρους συνίσταται στον
100% έλεγχο της παραγωγικής διαδικασίας».


1.1.3 Ανίχνευση

Οι δυναμικοί ελεγκτές βάρους χρησιμοποιούνται για επιπλέον λειτουργίες ελέγχου, πέρα αυτών που έχουν ήδη αναλυθεί. Ο δυναμικός ελεγκτής βάρους αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία ως κόμβος διασφάλισης ποιότητας, ενσωματώνοντας και άλλες συσκευές που επιτρέπουν τον αυτόματο έλεγχο των παρακάτω:

 • Ανοικτές συσκευασίες κιβωτίων
 • Υλικά που λείπουν από τη συσκευασία (π.χ. καπάκια)
 • Ετικέτες barcode και RFID
 • Προσανατολισμός συσκευασιών
 • Εκτυπωμένες πληροφορίες στην συσκευασία όπως αριθμός παρτίδας, ημερομηνία λήξης, κ.α.
 • Επιμολύνσεις από υλικά όπως μέταλλο, πέτρα ή γυαλί
 • Ιχνηλασιμότητα

Η δυνατότητα ενσωμάτωσης επιπλέον συσκευών ελέγχου όπως κάμερες, σαρωτές, συστήματα κωδικοποίησης, αισθητήρες, ανιχνευτές μετάλλων, καθώς και συστήματα ανίχνευσης X-ray καθιστά τον δυναμικό ελεγκτή βάρους εργαλείο ελέγχου προϊόντων υψηλής απόδοσης. Τα οφέλη από το συνδυασμό αυτών των συσκευών είναι η ενοποίηση πολλών διεπαφών σε μία για την απλοποίηση της εκπαίδευσης των χειριστών και η μείωση του χρόνου που απαιτείται για την προετοιμασία της συσκευασίας και τις αλλαγές των γραμμών. Η ενοποίηση των διαφόρων τεχνολογιών ελέγχου και ανίχνευσης σε μια πλατφόρμα διακίνησης προσφέρει εξοικονόμηση ακόμη μεγαλύτερου χώρου παραγωγής. Τέλος, τα απορριφθέντα προϊόντα μπορούν να αποθηκευτούν  σε έναν χώρο για κατάλληλη και χωρίς λάθη διαχείριση των μη συμμορφούμενων προϊόντων.


1.2 Προστασία καταναλωτών

Οι βιομηχανικές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν τον δυναμικό ελεγκτή βάρους  ως τον «αστυνόμο»  της γραμμής συσκευασίας που παρέχει προστασία στους καταναλωτές. Συγκεκριμένα, αποτελεί το κέντρο ελέγχου βάρους της παραγωγικής γραμμής διασφαλίζοντας ότι μη αποδεκτά, ελλιποβαρή ή υπέρβαρα προϊόντα δεν φτάνουν ποτέ στον καταναλωτή.

Η νομοθεσία και οι κανονισμοί για το καθαρό βάρος διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Για παράδειγμα, στις Η.Π.Α., το Εγχειρίδιο 133 του Εθνικού Ινστιτούτου Προτύπων και Τεχνολογιών, που υπάγεται στο υπουργείο εμπορίας,  πάνω στα προ-συσκευασμένα αγαθά ορίζει τη νομοθεσία σχετικά με το επιτρεπόμενο ειδικό καθαρό βάρος στην βιομηχανία, την χονδρική και λιανική πώληση. Εξειδικεύει τον αριθμό των επιτρεπόμενων ελλιποβαρών και υπέρβαρων συσκευασιών με την προϋπόθεση ότι δεν ξεπερνούν τις Μέγιστες Επιτρεπόμενες Διακυμάνσεις (MAV). Για προσυσκευασμένα προϊόντα που συνήθως ζυγίζονται από δυναμικούς ελεγκτές βάρους, οι τιμές των ΜAV ποικίλουν ανάλογα με το βάρος της ετικέτας στην συσκευασία.

Επίσης, το πρότυπο OIML R87 (Διεθνής Οργανισμός Επίσημης/Νόμιμης Μετρολογίας), που χρησιμοποιείται από τις περισσότερες ευρωπαϊκές και πολλές άλλες χώρες παγκοσμίως, ορίζει το επιτρεπόμενο όριο των αποκλίσεων όσον αφορά στο πραγματικό/καθαρό  περιεχόμενο των προσυσκευασμένων προϊόντων. Οι εθνικοί κανονισμοί για τα Μέτρα και Σταθμά ρυθμίζουν κι επιβάλλουν την εθνική νομοθεσία καθαρού βάρους που πρέπει να εφαρμόζεται σε κάθε χώρα. Ο κρατικός έλεγχος μπορεί να πάρει τη μορφή των προφορικών συστάσεων, οδηγιών, προειδοποιήσεων ή ακόμη και αγωγών.


1.2.1 Κανονισμοί για το καθαρό βάρος

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι ειδικοί κανονισμοί για τα Μέτρα και Σταθμά διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Γενικά, η μη συμμόρφωση με τις κανονιστικές ρυθμίσεις συνήθως λαμβάνει την εξής μορφή:

 • Μία ή περισσότερες συσκευασίες με ασυνήθιστα πολλά λάθη μικρότερου του κανονικού βάρους
 • Μέσο όρο βάρους μικρότερο του κανονικού μιας ολόκληρης παρτίδας
 • Σημαντικά λάθη στους υπολογισμούς της τιμής πώλησης μιας ή περισσοτέρων συσκευασιών (για επικόλληση ετικέτας που αναφέρει την τιμή του βάρους)


1.2.2 Νομικές ενέργειες κατά μη συμμορφούμενων εταιρειών

Οι  νομικές ενέργειες που απορρέουν από παραβιάσεις μπορούν να πάρουν διάφορες μορφές ανάλογα με την δικαιοδοσία των δικαστηρίων:

 • Νομικός χαρακτηρισμός «διακοπή πώλησης» που σημαίνει ότι η παρτίδα δεν μπορεί να πουληθεί εκτός αν υπάρξει αντίθετη επίσημη απόφαση
 • Εντολές επανα-ζύγισης ή επανα-κωδικοποίησης, που σημαίνει ότι μία ολόκληρη παρτίδα δεν μπορεί να πουληθεί μέχρι να διορθωθεί η ετικέτα ή το περιεχόμενο
 • Ποινική δίωξη στην οποία ο επιθεωρητής κατάσχει δείγματα ως αποδεικτικά παραβίασης

Ένα σύστημα δυναμικού ελέγχου βάρους ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο μη συμμόρφωσης και κατά συνέπεια περιορίζει τις νομικές συνέπειες και τα παράπονα των καταναλωτών για για την υποπλήρωση. Καλά σχεδιασμένα και συντηρημένα συστήματα μειώνουν το κόστος των απορριπτέων προϊόντων καθώς συντονίζουν το μέσο βάρος γέμισης μέσω ενεργούς ανατροφοδότησης στην διαδικασία γέμισης.


1.3 Τι είδους προϊόντα ζυγίζουν οι δυναμικοί ελεγκτές βάρους;

Ένας δυναμικός ελεγκτής βάρους μπορεί να ζυγίσει σχεδόν οτιδήποτε κινείται στην γραμμή παραγωγής, του οποίου το βάρος μπορεί να ποικίλει από ένα γραμμάριο μέχρι μερικές εκατοντάδες κιλών, π.χ. :

 • Ά ύλες ή προϊόντα τροφίμων που δεν έχουν ακόμη υποστεί οποιουδήποτε είδους συσκευασία
 • Πρωτογενή συσκευασία τροφίμων όπως πλαστικούς περιέκτες, κονσέρβες, γυάλινα δοχεία, δίσκους, και άλλες τροφίμων
 • Κουτιά, χαρτοκιβώτια ή ‘ανοίγματα’ συσκευασιών για να ελεγχθεί αν λείπουν χαρτιά, συστατικά, οδηγίες ή αλλά στοιχεία
 • Υπολογισμός του βάρους του περιεχομένου σε κουτιά, σακούλες, συσκευασμένα μέρη, κιβώτια μπαταριών, πάνες ή μπουκάλια αναψυκτικών
 • Έλεγχος του όγκου ή της πυκνότητας ενός μείγματος, όπως ψωμί, γιαούρτι κτλ
 • Ζύγιση αντικειμένων διαφορετικού βάρους για μελλοντική αναφορά ή τιμολόγηση για αποθήκευση ή παράδοση εμπορευμάτων
 • Έλεγχος για παραλειφθέντα φυλλάδια ή οδηγίες, διαφανείς συσκευασίες προϊόντων,  ή μονές ταμπλέτες και κάψουλες


1.4 Πού πρέπει να χρησιμοποιείται δυναμικός ελεγκτής βάρους;

Οι δυναμικοί ελεγκτές βάρους χρησιμοποιούνται κυρίως σε 4 σταδία της παραγωγικής διαδικασίας.

Στην βιομηχανία,  οι δυναμικοί ελεγκτές βάρους χρησιμοποιούνται συνήθως για τον έλεγχο της ακεραιότητας του προϊόντος καθώς και για την διασφάλιση ότι πληρούνται τα όρια ανοχής στην ποιότητα και την παραγωγή.

Η Εικόνα 1.2 δείχνει 4 διαφορετικές/διακριτές φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας  στις οποίες χρησιμοποιείται ο δυναμικός ελεγκτής βάρους.

 1. Οι δυναμικοί ελεγκτές βάρους χρησιμοποιούνται πριν την γραμμή συσκευασίας, π.χ. στον χειρισμό Α’ υλών πριν την ψύξη και τη συσκευασία. Σε αυτήν την εφαρμογή ο δυναμικός ελεγκτής βάρους στέλνει επίσης πληροφορίες στο σύστημα διαχωρισμού ή διαμόρφωσης για την διατήρηση της συνέπειας στην ποιότητα του προϊόντος και τη μείωση των απορριπτέων.
 2. Οι ελεγκτές βάρους χρησιμοποιούνται επίσης στην πρωτογενή συσκευασία. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούνται για να ελέγξουν σωληνάρια προϊόντων προσωπικής υγιεινής πριν αυτά συσκευαστούν ώστε να μειωθεί ο αριθμός των μη συμμορφούμενων προϊόντων που φτάνουν σε επόμενο στάδιο της παραγωγής. Ο έλεγχος βάρους πριν την διαδικασία δευτερογενούς συσκευασίας περιορίζει τις πιθανότητες επανάληψης της εργασίας και ελαχιστοποιεί το κόστος λόγω σπατάλης  χρόνου όταν μη συμμορφούμενα προϊόντα συνδέονται με άλλα συστατικά ή υλικά συσκευασίας.
 3. Η δευτερογενής συσκευασία συνδυάζει επιμέρους ατομικές συσκευασίες σε μία ομαδική (π.χ. κιβώτιο). Η διαδικασία μπορεί για παράδειγμα να περιλαμβάνει τον έλεγχο του περιεχομένου για συσκευασίες με έτοιμα φαγητά ή την επιβεβαίωση ότι έχουν τοποθετηθεί οι οδηγίες των δόσεων στο κιβώτιο (σε αυτήν την περίπτωση ο δυναμικός ελεγκτής βάρους τοποθετείται μετά τη μηχανή σφραγίσματος του κιβωτίου).
 4. Ελεγκτές βάρους κιβωτίων συνήθως τοποθετούνται και μετά τον εγκιβωτισμό. Αυτοί ελέγχουν αν το κιβώτιο περιέχει τον σωστό αριθμό των συσκευασιών, διασφαλίζοντας ότι δεν έχουν φορτωθεί ελλιποβαρή κιβώτια. Επιπλέον, μπορούν να μεταφέρουν τις πληροφορίες βάρους στο κεντρικό πληροφοριακό σύστημα (ERP, WMS, κ.α.). Αυτού του είδους ο ελεγκτής χρησιμοποιείται επίσης για σακούλες μεγάλων διαστάσεων προϊόντων όπως οι 25κιλες σακούλες ξηρής σκυλοτροφής και τα τσουβάλια με αλεύρι ή χημικά, για έλεγχο του καθαρού βάρους.

 

1.2 Η χρήση των ελεγκτών βάρους στην διαδικασία παραγωγής

 

Υπάρχουν πολλές διαφορετικές χρήσεις του δυναμικού ελεγκτή βάρους. Όχι μόνο ως «αστυνόμο» όπως έχει ήδη υποστηριχθεί, αλλά επίσης για διατήρηση της υψηλής ποιότητας, ελαχιστοποίηση της φύρας και αύξηση της κερδοφορίας.

 1. Προ-συσκευασία/έλεγχος βάρους μερίδων
 2. Πρωτογενής συσκευασία
 3. Δευτερογενής συσκευασία  
 4. Κιβώτια και όγκος


4.5 Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε έναν στατικό και σε έναν δυναμικό ελεγκτή βάρους;

Η βασική διαφορά ανάμεσα σε έναν στατικό και έναν δυναμικό ελεγκτή βάρους είναι ότι οι στατικοί ζυγοί μετρούν το βάρος των προϊόντων εν στάσει ενώ ο δυναμικός ελεγκτής βάρους ζυγίζει αυτόματα προϊόντα σε κίνηση. Αυτό εξηγεί γιατί στην πρώτη περίπτωση ελέγχεται ένα μικρό δείγμα της παραγωγής ενώ στην δεύτερη ελέγχεται το 100% των παραγόμενων προϊόντων. Επιπλέον, οι στατικοί ελεγκτές βάρους υποστηρίζουν χειροκίνητη διαδικασία παραγωγής: απαιτείται δηλαδή ένα άτομο που παίρνει το προϊόν, το ζυγίζει, καταγράφει το βάρος του και το μετακινεί για την ζύγιση του επόμενου προϊόντος. Από την άλλη, οι δυναμικοί ελεγκτές βάρους υποστηρίζουν αυτόματη διαδικασία παραγωγής, η οποία εκτελείται χωρίς την μεσολάβηση χειριστή.

Υπάρχουν ωστόσο δυναμικοί ελεγκτές βάρους που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για στατικές μετρήσεις βάρους σε γραμμή συνεχούς παραγωγής. Τέτοια συστήματα χρησιμοποιούνται όταν στο βιομηχανικό περιβάλλον απαιτείται ένας τόσο υψηλός βαθμός ακρίβειας που πλησιάζει εκείνον  που συναντά κανείς σε συνθήκες εργαστηρίου. Αυτού του είδους ο ελεγκτής έχει έναν περιστροφικό τρόπο λειτουργίας ή  τύπου start/stop όπου το προϊόν μένει στάσιμο για τον λίγο χρόνο που διαρκεί η ζύγιση.  Τα συστήματα αυτά  είναι γνωστά ως συστήματα δυναμικού ελέγχου βάρους διακεκομμένης ροής και δεν πρέπει να συγχέονται με τους υβριδικούς ελεγκτές βάρους που θα αναλυθούν παρακάτω.


Σημείωση: Ο οδηγός αυτός εστιάζει κυρίως στους δυναμικούς ελεγκτές βάρους όπως περιγράφονται στο Κεφάλαιο 2.

 

Οι στατικοί και οι δυναμικοί ελεγκτές βάρους λειτουργούν συμπληρωματικά όταν χρησιμοποιούνται στην γραμμή παραγωγής για έλεγχο ποιότητας και για συμμόρφωση με τους κανονισμούς για τα Μέτρα και Σταθμά. Και τα δύο συστήματα χρησιμοποιούνται για δειγματοληψία του βάρους: οι στατικοί για ζύγιση ενός ποσοστού των προϊόντων, ενώ οι δυναμικοί για το 100% των προϊόντων. Σε πολλές χώρες οι στατικοί ζυγοί είναι υποχρεωτικό να χρησιμοποιούνται για συμπλήρωση του καθαρού περιεχομένου και για αναφορές επαλήθευσης του καθαρού βάρους των συσκευασιών που απαιτούνται σύμφωνα με τους κανονισμούς για τα Μέτρα και Σταθμά. Οι απαιτήσεις της εφαρμογής και οι διαδικασίες σε συνδυασμό με χρηματοοικονομικούς παράγοντες καθορίζουν το σύστημα που θα χρησιμοποιηθεί κάθε φορά.

Οι εφαρμογές, διαδικασίες και οικονομικοί παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κάθε φορά αναλύονται παρακάτω. Η λίστα αυτή λειτουργεί κι ως μια πιο λεπτομερή περιγραφή των διαφορών ανάμεσα στο στατικά και τα δυναμικά συστήματα ελέγχου βάρους στις γραμμές παραγωγής:

 • Αρχικό κόστος επένδυσης
 • Κόστος λειτουργίας
 • Απόδοση γραμμής παραγωγής
 • Παραγωγικότητα προσωπικού και κόστη
 • Χαρακτηριστικά προϊόντος
 • Ασφάλεια προϊόντος
 • Πιθανότητα διακύμανσης στο βάρος των προϊόντων
 • Εθνική νομοθεσία και κανονισμοί σε σχέση με το ποσοστό δειγματοληψίας
 • Κανονισμούς ασφαλείας για το χώρο εργασίας
 • Απαιτήσεις καταναλωτών

Για καθένα από τα παραπάνω υπάρχουν σημαντικά επιχειρήματα που συνηγορούν υπέρ του ενός ή του άλλου συστήματος. Είναι σημαντικό να δούμε ότι υπάρχουν πολλές διαφορές - το κάθε σύστημα έχει προτερήματα και μειονεκτήματα όταν εξετάζονται συγκεκριμένες απαιτήσεις διαφόρων γραμμών παραγωγής.

Υβριδικά ή συστήματα που αποτελούνται από επιμέρους στοιχεία χρησιμοποιούνται κάποιες φορές εναλλακτικά με τον δυναμικό ελεγκτή βάρους. Τα συστήματα αυτά χρησιμοποιούν στατικό ζυγό, τερματικό για την ένδειξη του βάρους με υψηλή ταχύτητα ανανέωσης, φωτοκύτταρο και μεταφορική ταινία. Ενώ αυτού του είδους το σύστημα μπορεί να εξυπηρετεί έναν άμεσο στόχο, οι περισσότεροι στατισμοί ζυγοί δεν σχεδιάζονται για δυνατότητα ζύγισης εν κινήσει, με τον ίδιο τρόπο που οι δυναμικοί ελεγκτές βάρους δεν σχεδιάζονται για εκτέλεση της ίδιας λειτουργίας στατικά. Οι συνεχείς κραδασμοί και η δυναμική φόρτιση μιας συσκευασίας που διακινείται κάνει τη δυναμοκυψέλη του ζυγού να ταλαντεύεται βίαια. Αυτή η κίνηση μπορεί να προκαλέσει ανακρίβεια και μη επαναληπτικότητα στα αποτελέσματα ζύγισης, ενώ μπορεί ακόμη να οδηγήσει σε καταστροφή της δυναμοκυψέλης (load cell) και άλλων μηχανικών μερών του ζυγού που δεν έχουν σχεδιαστεί για να αντέχουν στις ειδικές συνθήκες που αναδύονται κατά τη διακίνηση.

Στα περισσότερα βιομηχανικά περιβάλλοντα, χρησιμοποιούνται και οι δύο, στατικοί και δυναμικοί ελεγκτές βάρους. Οι στατικοί ελεγκτές βάρους χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό του βάρους-στόχου των δυναμικών, την εκτέλεση των δειγματοληπτικών τεστ καθαρού βάρους και τις αναφορές καθαρού βάρους για τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς για τα Μέτρα και Σταθμά.

Συνήθως τα απόλυτα αποτελέσματα ζύγισης ενός στατικού ζυγού υψηλής ποιότητας και ακριβείας έχουν υψηλότερη επαναληπτικότητα και μικρότερη απόκλιση σε σχέση με τα αποτελέσματα ενός δυναμικού ελεγκτή βάρους. Οι λόγοι για τους οποίους συμβαίνει αυτό περιγράφονται λεπτομερώς στο Κεφάλαιο 3.