Η διοίκηση της Εταιρείας έχει δεσμευτεί στην ακόλουθη πολιτική ποιότητας που εκφράζει την ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ στο σύνολό της :

Η πολιτική μας αποσκοπεί στο να προδιαγράψει το πως θα επιτυγχάνουμε με συνέπεια και συνέχεια την ανταπόκριση στις απαιτήσεις των πελατών μας.

Απώτερος στόχος είναι να σχεδιάζουμε, παράγουμε και εμπορευόμαστε προϊόντα και να υποστηρίζουμε τεχνικά τον πελάτη εφαρμόζοντας πρακτικές διαχείρισης που διασφαλίζουν την ικανοποίηση των απαιτήσεων του πελάτη.

Να συμμορφωνόμαστε πάντοτε με την ισχύουσα Νομοθεσία που αφορά τα Προϊόντα, την Ασφάλεια στην εργασία, και τις Επιπτώσεις στο Περιβάλλον των προϊόντων και των λειτουργιών μας.

Nα έχουμε στενή συνεργασία με τους πελάτες, και τους προμηθευτές μας με στόχο την συνεχή βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών.

Να ενθαρρύνουμε όλους τους εργαζομένους, να συμμετέχουν ενεργά και δημιουργικά στον στόχο της συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας.

Για να επιτευχθούν τα παραπάνω έχουμε εγκαταστήσει, λειτουργούμε και βελτιώνουμε συνεχώς ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) το οποίο θα συμμορφώνεται πάντοτε με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2015. Παράλληλα Η Διοίκηση έχει δεσμευθεί στην καθιέρωση, παρακολούθηση και ανασκόπηση μετρήσιμων στόχων ποιότητας οι οποίοι αποτελούν την κινητήρια δύναμη για την συνεχή βελτίωση του εγκαθιδρυμένου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας

Το Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας θεωρείται ως ένα ουσιαστικό μέσο ενδυνάμωσης της θέσης της Επιχείρησης λόγω:

  • Της βελτίωσης της Ποιότητας
  • Της Αποδοτικότερης Οργάνωσης
  • Της κουλτούρας ποιότητας που διαχέεται στην εταιρία.

Η ουσία του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας είναι η συνειδητοποίηση από όλους ότι η σταθερότητα της ποιότητας, η βελτίωσή της και η πρόληψη των ποιοτικών προβλημάτων είναι αποτέλεσμα μιας σειράς Διαδικασιών που ακολουθούμε, και ελέγχουμε συστηματικά σε κάθε επιμέρους φάση τους και ως σύνολο.

Όλοι οι εργαζόμενοι  είναι κοινωνοί της παρούσας Πολιτικής Ποιότητας και της δέσμευσης της Διοίκησης για συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που εκπορεύονται από την Πολιτική Ποιότητας και το ίδιο το πρότυπο ISO 9001:2015.