Η εταιρεία μας επενδύει συνεχώς στην ανάπτυξη και την εκπαίδευση του ανθρωπίνου δυναμικού της, που αποτελεί το πιο σημαντικό κεφάλαιο για την συνεχή βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας. Η τεχνογνωσία των ανθρώπων μας και η μακρόχρονη εμπειρία τους στο χώρο της κωδικοποίησης και ιχνηλασιμότητας προϊόντων είναι βασικό συγκριτικό μας πλεονέκτημα.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η εξέλιξη του προσωπικού της εταιρείας τα τελευταία δέκαεπτά χρόνια:

 

Γράφημα ανθρωπίνου δυναμικού

 

Ποσοστό Μηχανικών ΑΕΙ: 33%

Ποσοστό Πτυχιούχων ΤΕΙ: 42%

Ποσοστό Διπλωματούχων Μεταπτυχιακής Ειδίκευσης: 6%