Με τον Κώδικα Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς, αποτυπώνουμε σε ένα ενιαίο κείμενο το σύνολο των δεσμεύσεων της Διοίκησης απέναντι στους εργαζόμενους και την απαιτούμενη επαγγελματική συμπεριφορά όλων των εργαζομένων μας.

Ο Κώδικας έχει σχεδιαστεί με βάση την επιχειρηματική δραστηριότητα της κάθε εταιρίας του ομίλου, το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο και τα πρότυπα επαγγελματικής συμπεριφοράς για τις ανάγκες της άσκησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας της.

Ο Κώδικας οριοθετεί την καθημερινή λειτουργία και συμπεριφορά των εργαζομένων.

Επιπλέον, αποτελεί εγχειρίδιο κανόνων αποδεκτής συμπεριφοράς μεταξύ των εργαζομένων και αυτών έναντι τρίτων προσώπων, φυσικών ή νομικών, ιδιωτικού ή δημόσιου δικαίου, της ημεδαπής ή αλλοδαπής και ισχύει για όλους τους εργαζομένους ανεξαρτήτως ιεραρχικής βαθμίδας.

Ο Κώδικας απευθύνεται και δεσμεύει τόσο τους υφιστάμενους όσο και τους μελλοντικούς εργαζόμενους.

Στον Κώδικα αυτό όταν αναφέρεται όμιλος, εννοείται ο όμιλος εταιριών Θεοδώρου, εταιρία ή εταιρίες, οι εταιρίες που ανήκουν νομικά στον όμιλο Θεοδώρου, εργαζόμενοι όλοι οι εργαζόμενοι στις εταιρίες του ομίλου Θεοδώρου.

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να κατεβάσετε τον κώδικα: